Laotian (ຄົນລາວ)

ພະແນກແຮງງານ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຂອງລັດ Rhode Island (DLT) ສາມາດໃຫ້ບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການແປພາສາ (ຂຽນ) ແລະ ການແປພາສາ (ເວົ້າ) ໃນພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ.

DLT ຈະແປຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນຕ່າງໆເປັນພາສາທີ່ທ່ານຕ້ອງການ. ຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນໃດໆ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນລາຍລັກອັກສອນ, ທາງປາກ ຫຼື ເອເລັກໂຕຣນິກ, ທີ່ຈໍາເປັນ ສໍາລັບບຸກຄົນທີ່ຈະເຂົ້າໃຈວິທີການຂໍຮັບ ຫຼື ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອ, ຜົນປະໂຫຍດ, ການບໍລິການ ແລະ/ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມາໃດໆ; ຫຼື ຕາມທີ່ກົດໝາຍກໍານົດ. ຕົວຢ່າງຂອງເອກະສານທີ່ມີຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນລວມເຖິງແຕ່ບໍ່ຈໍາກັດພຽງແຕ່:

  • ແບບຟອມການຍິນຍອມ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກ;
  • ແບບຟອມການຮັບ ແລະ ໃບສະໝັກທີ່ມີອາດຈະມີຜົນສະທ້ອນທີ່ສໍາຄັນຕາມມາ;
  • ໜັງສືແຈ້ງສິດທິເປັນລາຍລັກອັກສອນ;
  • ແຈ້ງການປະຕິເສດ, ການສູນເສຍ ຫຼື ການຫຼຸດລົງຂອງຜົນປະໂຫຍດ ຫຼື ການບໍລິການ;
  • ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການລົງໂທດທາງດ້ານວິໄນ;
  • ສັນຍານ; ແລະ
  • ແຈ້ງການໃຫ້ຄຳແນະນຳບຸກຄົນກ່ຽວກັບການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາຟຣີ.

ເພື່ອຮ້ອງຂໍການບໍລິການແປພາສາ ຫຼື ນັກແປພາສາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ໂຄງການທີ່ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ. ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ ສໍາລັບໂຄງການທີ່ສໍາຄັນແມ່ນສະໜອງໃຫ້ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ເພີ່ມເຕີມແມ່ນມີຢູ່ ທີ່ນີ້.

ຂໍ້ມູນໂຄງການທີ່ສໍາຄັນ

ການປະກັນໄພການຫວ່າງງານ

ການປະກັນໄພການຫວ່າງງານແມ່ນໂຄງການສໍາລັບແຮງງານຂອງລັດ Rhode Island ທີ່ກາຍເປັນຄົນຫວ່າງງານບາງສ່ວນ ຫຼື ຢ່າງສົມບູນໂດຍບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດຂອງຕົນເອງ. ຖ້າທ່ານຖືກໄລ່ອອກຈາກວຽກຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບປະກັນໄພການຫວ່າງງານ.

ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍການຫວ່າງງານ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວມັນໃຊ້ເວລາ 2-3 ອາທິດໃນການດໍາເນີນການ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ທ່ານຈະຕ້ອງຮ້ອງຂໍເງິນທືນໃນແຕ່ລະອາທິດວ່າທ່ານອອກຈາກວຽກ. ທ່ານສາມາດຢັ້ງຢືນການຈ່າຍເງິນຂອງທ່ານຜ່ານລະບົບການຢັ້ງຢືນອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາ, uionline.dlt.ri.gov ຫຼື ໂດຍການໂທຫາ (401) 415-6772.

ຖ້າຫາກມີຄວາມກັງວົນກັບການຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຕ້ອງຜ່ານການພິຈາລະນາຕັດສິນ ເພື່ອພິຈາລະນາຄຸນສົມບັດວ່າທ່ານມີສິດຍື່ນອຸທອນຫຼືບໍ ຖ້າຫາກທ່ານຖືກປະຕິເສດເງີນຊ່ວຍເຫຼືອ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການຕັດສິນ ແລະ ການອຸທອນ, ກະລຸນາເບິ່ງໜ້າຄໍາຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆຂອງພວກເຮົາ: https://dlt.ri.gov/ui/faq/#appeals.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ? ຕິດຕໍ່ສູນບໍລິການການໂທກ່ຽວກັບການຫວ່າງງານທີ່ (401) 415-6772.

ປະກັນໄພຄວາມພິການຊົ່ວຄາວ (TDI)

ການປະກັນໄພຄວາມພິການຊົ່ວຄາວ (TDI) ສະຫນອງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ແຮງງານ Rhode Island ທີ່ບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກ ເນື່ອງຈາກການເຈັບປ່ວຍ ຫຼື ການບາດເຈັບຊົ່ວຄາວທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກ.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ? ຕິດຕໍ່ TDI ໂດຍການສົ່ງອີເມວ DLT.TDI@dlt.ri.gov ຫຼື ໂທຫາ (401) 462-8420.

ການປະກັນໄພຜູ້ເບິ່ງແຍງຊົ່ວຄາວ (TCI)

TCI ໃຫ້ສິດທິຜູ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບເງີນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ເບິ່ງແຍງສູງສຸດເຖິງ 6 ອາທິດໃນການເບິ່ງແຍງເດັກທີ່ເຈັບປ່ວຍໜັກ, ຜົວ ຫຼື ເມຍ, ຄູ່ສົມລົດ, ພໍ່ແມ່, ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ຫຼື ພໍ່ເຖົ້າ ຫຼື ຜູກພັນກັບເດັກເກີດໃໝ່, ລູກລ້ຽງໃໝ່ ຫຼື ການລ້ຽງດູເດັກນ້ອຍອຸປະຖໍາໃໝ່.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ? ຕິດຕໍ່ TDI ໂດຍການສົ່ງອີເມວ DLT.TDI@dlt.ri.gov ຫຼື ໂທຫາ (401) 462-8420.

ຊັບພະຍາກອນຜູ້ຊອກວຽກ

DLT ສະໜອງຊັບພະຍາກອນຈໍານວນຫຼາຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ຊອກຫາວຽກ, ລວມທັງການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວະປະຫວັດ, ໂຄງການການຝຶກອົບຮົມວຽກເຮັດງານທໍາ ແລະ ການຝຶກຫັດອາຊີບແບບຕົວຕໍ່ຕົວ. ທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢູ່ໃນສູນການຈ້າງງານດ້ວຍຕົນເອງຂອງ DLT ຫຼື ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ Back to Work RI.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ? ກະລຸນາຕິດຕໍ່ສູນພັດທະນາອາຊີບທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານທີ່ສຸດ:

ການບໍ່ຈ່າຍຄ່າແຮງງານ

ຖ້າຫາກນາຍຈ້າງຂອງທ່ານບໍ່ຈ່າຍຄ່າແຮງງານໃຫ້ທ່ານ, ທ່ານຄວນຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຕໍ່ພະແນກແຮງງານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມອາຊີບ. ຕົວຢ່າງຂອງການບໍ່ຈ່າຍເງິນຄ່າແຮງງານລວມເຖິງການບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນສຸດທ້າຍຂອງທ່ານ, ການຈ່າຍເງິນພາຍໃຕ້ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າ, ບໍ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງໃນວັນອາທິດ ຫຼືວັນພັກ ຫຼື ຖືກຈ່າຍເງິນ ສໍາລັບການລ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ? ຕິດຕໍ່ສູນມາດຕະຖານແຮງງານໂດຍການສົ່ງອີເມວ DLT.LaborStandards@dlt.ri.gov ຫຼື ໂທຫາ (401) 462-8550.

ການລາປ່ວຍ ແລະ ລາພັກໄດ້ຢ່າງປອດໄພ

ໃນລັດ Rhode Island, ພະນັກງານສ່ວນໃຫຍ່ມີສິດທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍທີ່ຈະຢຸດເຮັດວຽກ ເພື່ອເບິ່ງແຍງຕົນເອງ ເມື່ອພວກເຂົາເຈັບໜັກເກີນໄປທີ່ຈະເຮັດວຽກ, ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ຕ້ອງໄປພົບແພດຕາມເວລານັດໝາຍ. ທ່ານອາດຈະໃຊ້ການລາພັກທີ່ໄດ້ຮັບຄ່າຈ້າງ ເພື່ອຮັບມືກັບຜົນກະທົບຂອງຄວາມຮຸນແຮງໃນຄອບຄົວ, ການລ່ວງລະເມີດທາງເພດ ຫຼື ການສະກົດຮອຍຕາມ. ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານອາດຈະໃຊ້ການລາພັກທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອລູກຂອງທ່ານ, ຄູ່ສົມລົດ, ຄູ່ຊີວິດ ຫຼື ສະມາຊິກອື່ນໆໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານ ເພື່ອຈຸດປະສົງດຽວກັນ.

ຖ້າຫາກທ່ານເຊື່ອວ່ານາຍຈ້າງຂອງທ່ານໄດ້ລະເມີດສິດທິໃນການລາປ່ວຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ, ທ່ານຄວນຍື່ນຄໍາຮ້ອງຮຽນຕໍ່ພະແນກແຮງງານ ແລະ ຝຶກອົບຮົມອາຊີບ.

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອບໍ? ຕິດຕໍ່ສູນມາດຕະຖານແຮງງານໂດຍການສົ່ງອີເມວ DLT.LaborStandards@dlt.ri.gov ຫຼື ໂທຫາ (401) 462-8550.

ການຊົດເຊີຍຄ່າແຮງງານ

ນາຍຈ້າງທີ່ມີພະນັກງານໜຶ່ງຄົນຂຶ້ນໄປແມ່ນຕ້ອງເຮັດປະກັນໄພຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ພະນັກງານ. ພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກບ່ອນເຮັດວຽກ ຫຼື ຜູ້ທີ່ເຈັບປ່ວຍຈາກການເຮັດວຽກອາດຈະມີສິດໄດ້ຮັບເງິນຊົດເຊີຍຂອງພະນັກງານ.

ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍຍ້ອນວຽກຂອງທ່ານ, ໃຫ້ລາຍງານການບາດເຈັບຂອງທ່ານຕໍ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຄ່າຊົດເຊີຍ ສໍາລັບພະນັກງານຂອງນາຍຈ້າງ ຫຼື ພະແນກຊັບພະຍາກອນມະນຸດ. ນາຍຈ້າງຂອງທ່ານຕ້ອງຍື່ນຄໍາຮ້ອງຟ້ອງກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການປະກັນໄພຄ່າຊົດເຊີຍຂອງພະນັກງານ, ຜູ້ທີ່ຕັດສີນວ່າການບາດເຈັບຂອງທ່ານແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຮັດວຽກຫຼືບໍ ແລະ ຖ້າທ່ານມີສິດໄດ້ຮັບຄ່າຊົດເຊີຍຈາກພະນັກງານ.

ເພື່ອລາຍງານນາຍຈ້າງທີ່ທ່ານເຊື່ອວ່າບໍ່ມີປະກັນໄພຄ່າຊົດເຊີຍຄ່າແຮງງານ, ກະລຸນາໂທຫາ (401) 462-8100 ຫຼື ສົ່ງອີເມວ dlt.wcfraud@dlt.ri.gov.

ສໍາລັບຄໍາຖາມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບການປະກັນໄພຄ່າຊົດເຊີຍແຮງງານ, ກະລຸນາໂທຫາ (401) 462-8100 ຫຼື ອີເມລ໌ dlt.wcedcunit@dlt.ri.gov. ສໍາລັບການຊ່ວຍເຫຼືອໃນພາສາສະເປນ, ໃຫ້ໂທຫາ (401) 462-8555.