Khmer (ភាសាខ្មែរ)

ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល (DLT) នៃរដ្ឋរ៉ូដ អាយឡែន (Rhode Island) អាចផ្តល់សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ជាការបកប្រែឯកសារ (សរសេរ) និងការបកប្រែផ្ទាល់មាត់ (និយាយ) ជាភាសាដែលអ្នកចង់បានដោយឥតគិតថ្លៃ ។

DLT នឹងបកប្រែព័ត៌មានសំខាន់ណាមួយទៅជាភាសាដែលអ្នកចង់បាន ។ ព័ត៌មានសំខាន់ មានន័យថាជាព័ត៌មានទាំងឡាយណា ទោះជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ផ្ទាល់មាត់ ឬអេឡិចត្រូនិកដែលចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ឲ្យយល់ពីរបៀបទទួលបាន ឬដើម្បីទទួលបានជំនួយ អត្ថប្រយោជន៍ សេវាកម្ម និង/ឬការបណ្តុះបណ្តាលណាមួយ ឬច្បាប់តម្រូវ ។ ឧទាហរណ៍នៃឯកសារដែលមានព័ត៌មានសំខាន់ មានជាអាទិ៍៖

  • ទម្រង់សុំការអនុញ្ញាត ឬពាក្យប្តឹង
  • ការចុះឈ្មោះ និងពាក្យស្នើសុំផ្សេងៗដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ផលវិបាកសំខាន់ៗ
  • ការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរអំពីសិទ្ធិ
  • ការជូនដំណឹងអំពីការបដិសេធ ការបាត់បង់ ការបន្ថយអត្ថប្រយោជន៍ ឬសេវាកម្ម
  • ការជូនដំណឹងអំពីវិធានការពិន័យ
  • ស្លាកសញ្ញាផ្សេងៗ និង
  • ការជូនដំណឹងណែនាំបុគ្គលទាំងឡាយអំពីសេវាកម្មជំនួយផ្នែកភាសាដោយឥតគិតថ្លៃ ។

ដើម្បីស្នើសុំសេវាកម្មបកប្រែឯកសារ ឬផ្ទាល់មាត់ សូមទាក់ទងកម្មវិធីដែលអ្នកត្រូវការជំនួយ ។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងសម្រាប់កម្មវិធីសំខាន់ៗមានផ្តល់ជូនខាងក្រោម ។ ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងបន្ថែមទៀតអាចរកបាននៅទីនេះ

ព័ត៌មានអំពីកម្មវិធីសំខាន់ៗ

ការធានារ៉ាប់រងនិកម្មភាព

ការធានារ៉ាប់រងនិកម្មភាព គឺជាកម្មវិធីមួយសម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងរដ្ឋរ៉ូដ អាយឡែនដែលអត់មានការងារធ្វើមួយផ្នែក ឬទាំងស្រុងដែលមិនបណ្តាលមកពីកំហុសរបស់ពួកគេឡើយ ។ បើសិនអ្នកត្រូវបានគេឲ្យឈប់សម្រាកពីការងារ អ្នកអាចមានសិទ្ធិទទួលបានការធានារ៉ាប់រងនិកម្មភាព ។

ក្រោយពេលអ្នកដាក់បណ្តឹងទាមទារសុំនិកម្មភាព ជាទូទៅត្រូវចំណាយពេល 2-3 សប្តាហ៍ដើម្បីឲ្យគេដំណើរការ ។ បន្ទាប់មក អ្នកនឹងត្រូវស្នើសុំការទូទាត់រៀងរាល់សប្តាហ៍ ដែលអ្នកអត់មានការងារធ្វើ ។ អ្នកអាចបញ្ជាក់ការទូទាត់របស់អ្នកតាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជាក់តាមអនឡាញរបស់យើង uionline.dlt.ri.gov ឬតាមការហៅមកលេខ (401) 415-6772

បើសិនមានក្តីកង្វល់ជាមួយបណ្តឹងទាមទាររបស់អ្នក អ្នកប្រហែលជាត្រូវឆ្លងកាត់ការវិនិច្ឆ័យសេចក្តីដើម្បីកំណត់ពីសិទ្ធិទទួលបានរបស់អ្នក ។ អ្នកមានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ បើសិនអ្នកត្រូវបានគេបដិសេធចំពោះអត្ថប្រយោជន៍នានា ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការវិនិច្ឆ័យសេចក្តី និងបណ្តឹងឧទ្ធរណ៍ សូមមើលទំព័រអំពីសំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់របស់យើង៖ https://dlt.ri.gov/ui/faq/#appeals

ត្រូវការជំនួយឬ? ទាក់ទងមកមជ្ឈមណ្ឌលផ្តល់ព័ត៌មានអំពីនិកម្មភាពតាមលេខ (401) 415-6772

ការធានារ៉ាប់រងពិការភាពបណ្តោះអាសន្ន (TDI)

ការធានារ៉ាប់រងពិការភាពបណ្តោះអាសន្ន (TDI) ផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងរដ្ឋរ៉ូដ អាយឡែនដែលអត់មានការងារធ្វើដោយសារជំងឺ ឬរបួសបណ្តោះអាសន្នដែលមិនទាក់ទងនឹងការងារ ។

ត្រូវការជំនួយឬ? ទាក់ទងមក TDI តាមរយៈអ៊ីមែល DLT.TDI@dlt.ri.gov ឬតាមទូរស័ព្ទលេខ (401) 462-8420

ការធានារ៉ាប់រងអ្នកមើលថែទាំបណ្តោះអាសន្ន (TCI)

TCI ផ្តល់ឲ្យអ្នកដាក់ពាក្យទាមទារដែលមានសិទ្ធិរហូតដល់ទៅ 6 សប្តាហ៍នៃអត្ថប្រយោជន៍អ្នកមើលថែទាំ ដើម្បីមែលថែកូន សហព័ទ្ធ ដៃគូក្នុងគ្រួសារ ឪពុកម្តាយ ឪពុកម្តាយក្មេក ឬតាយាយ ឬដើម្បីនៅមើលថែកូនទើបកើត កូនស្មុំ ឬកូនចិញ្ចឹម ។

ត្រូវការជំនួយឬ? ទាក់ទងមក TCI តាមរយៈអ៊ីមែល DLT.TDI@dlt.ri.gov ឬតាមទូរស័ព្ទលេខ (401) 462-8420

ធនធានសម្រាប់អ្នកស្វែងរកការងារ

DLT ផ្តល់ជូនធនធានជាច្រើនដល់អ្នកស្វែងរកការងារ មានដូចជា ជំនួយរៀបចំប្រវត្តិរូបសង្ខេប កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលការងារ និងការបង្រៀនផ្ទាល់មួយទល់មួយអំពីអាជីព ។ អ្នកអាចចូលទៅប្រើប្រាស់ធនធានទាំងនេះនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាជីពដោយផ្ទាល់មួយក្នុងចំណោមមជ្ឈមណ្ឌលអាជីពជាច្រើនរបស់ DLT ឬតាមអ៊ីនធើណិត លើវិបសាយថ៍ Back to Work RI (ត្រឡប់មកធ្វើការវិញរ៉ូដ អាយឡែន) ។

ត្រូវការជំនួយឬ? សូមទាក់ទងមកមជ្ឈមណ្ឌលអាជីពដែលនៅជិតអ្នកបំផុត៖

ការមិនទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួល

បើសិននិយោជករបស់អ្នកមិនទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួលដែលនៅជំពាក់ អ្នកគួរតែដាក់បណ្តឹងទៅ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល ។ ឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៃការមិនទូទាត់ប្រាក់ឈ្នួល មានដូចជា ការមិនទទួលបានសែកប្រាក់ឈ្នួលចុងក្រោយរបស់អ្នក ការទូទាត់ក្រោមប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា ការមិនទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់ការងារថ្ងៃអាទិត្យ ឬថ្ងៃឈប់សម្រាកបុណ្យ ឬការទូទាត់មិនបានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ការងារថែមម៉ោង ។

ត្រូវការជំនួយឬ? សូមទាក់ទងមកផ្នែកបទដ្ឋានការងារតាមរយៈអ៊ីមែល DLT.LaborStandards@dlt.ri.gov ឬតាមទូរស័ព្ទលេខ (401) 462-8550

ច្បាប់សម្រាកឈឺ និងដើម្បីសុវត្ថិភាពដែលមានប្រាក់ឈ្នួល

នៅរដ្ឋរ៉ូដ អាយឡែន កម្មករនិយោជិតភាគច្រើនមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ដើម្បីសម្រាកពីការងារ ដើម្បីមើលថែទាំខ្លួនពួកគេ នៅពេលពួកគេមានជំងឺមិនអាចធ្វើការបាន ត្រូវរបួស ឬមានការណាត់ជួបពេទ្យតាមទម្លាប់ ។ អ្នកក៏អាចប្រើច្បាប់ដែលបានសន្សំដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់នៅពេលមានអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ ការបំពានផ្លូវភេទ ឬការឈ្លបចាប់ ។ លើសពីនេះ អ្នកអាចប្រើច្បាប់ដែលបានសន្សំដើម្បីជួយកូន សហព័ទ្ធ ដៃគូក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក ឬសមាជិកដទៃទៀតនៃគ្រួសាររបស់អ្នកសម្រាប់គោលបំណងដូចគ្នាខាងលើ ។

បើសិនអ្នកជឿថា និយោជករបស់អ្នកបានរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការប្រើប្រាស់ច្បាប់សម្រាកឈឺ និងដើម្បីសុវត្ថិភាព អ្នកគួរតែដាក់បណ្តឹងទៅ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាល ។

ត្រូវការជំនួយឬ? សូមទាក់ទងមកផ្នែកបទដ្ឋានការងារតាមរយៈអ៊ីមែល៖ DLT.LaborStandards@dlt.ri.gov ឬតាមទូរស័ព្ទលេខ (401) 462-8550

សំណងរបស់កម្មករនិយោជិត

និយោជកទាំងឡាយណាដែលមានកម្មករនិយោជិតចាប់ពីមួយនាក់ឡើងទៅត្រូវបានគេតម្រូវឲ្យមានការធានារ៉ាប់រងសំណងរបស់កម្មករនិយោជិត ។ កម្មករនិយោជិតដែលមានធានារ៉ាប់រង ហើយរងរបួសនៅកន្លែងការងារ ឬដែលធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារការងារ អាចមានសិទ្ធិទារយកអត្ថប្រយោជន៍សំណងរបស់កម្មករនិយោជិត ។

បើសិនអ្នករងរបួស ឬធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារការងាររបស់អ្នក សូមរាយការណ៍របួសស្នាមរបស់អ្នកទៅអ្នកទទួលបន្ទុកកិច្ចការសំណងកម្មករនិយោជិតរបស់និយោជករបស់អ្នក ឬផ្នែកធនធានមនុស្ស ។ និយោជករបស់អ្នកត្រូវតែដាក់បណ្តឹងទាមទារជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងសំណងកម្មករនិយោជិតរបស់ពួកគេ ដែលបន្ទាប់មកក្រុមហ៊ុននឹងកំណត់ថាតើរបួសស្នាមនោះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារឬអត់ ហើយថាតើអ្នកមានសិទ្ធិទទួលបានសំណងរបស់កម្មករនិយោជិតឬអត់ ។

ដើម្បីរាយការណ៍ពីនិយោជកដែលអ្នកជឿថា មិនមានធានារ៉ាប់រងសំណងរបស់កម្មករនិយោជិត សូមហៅទៅលេខ (401) 462-8100 ឬអ៊ីមែលមក dlt.wcfraud@dlt.ri.gov

សម្រាប់សំណួរទូទៅអំពីការធានារ៉ាប់រងសំណងរបស់កម្មករនិយោជិត សូមហៅមកលេខ (401) 462-8100 ឬអ៊ីមែលមក dlt.wcedcunit@dlt.ri.gov សម្រាប់ជំនួយជាភាសាអេស្ប៉ាញ ហៅមកលេខ (401) 462-8555